Webinar เครื่องมือตรวจนับความถี่แบบหลายช่องสัญญาณ (Multi-Channel Frequency Analyzer)

วัน : พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

 

ลงทะเบียน

วัน : พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

เวลา : 15:00 - 15:30 น.

ลงทะเบียน

เวลา : 22:00 - 22:30 น.

ซึ่งเป็นสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด ในการช่วยวิเคราะห์และสอบเทียบทางด้านความถี่ การตรวจวัดพารามิเตอร์ความถี่และคาบเวลาต่างๆ เหมาะสำหรับงานห้องสอบเทียบ งานสื่อสาร โทรคมนาคมและงานซ่อมบำรุงทางด้าน RF

วิทยากร

  • ทีมบรรยายจากโรงงานผผลต Pendulum Instruments.,Poland.