เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

  • F.W.Bell 5200 series: เกาส์มิเตอร์
    THB 96,500.00