• Fluke 075 CLKT: IR Window สำหรับการใช้งานภายนอกและภายในอาคาร
  THB 19,595.00

   

 • Fluke TV40: ThermoView Thermal Imager
  THB 0.00

   

 • Fluke TiX 870/TiX 875/TiX 880/TiX 885 Expert Series: กล้องถ่ายภาพความร้อน
  THB 785,228.00

   

 • Fluke TiX 1060: กล้องถ่ายภาพความร้อน
  THB 1,887,381.00

   

 • Fluke iSee™ TC01A/TC01B: กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา
  THB 19,114.00

   

 • Fluke Ti 480U/Ti 401U/Ti 300U: กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke RSE 30/RSE 60: กล้องถ่ายภาพความร้อนชนิดติดตั้ง
  THB 206,697.00

   

 • Fluke Ti 401 PRO: กล้องถ่ายภาพความร้อน
  THB 516,559.00

   

 • Fluke PTi 120 400C: กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพาสำหรับการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม
  THB 52,221.00

   

 • Fluke TiS 55+/TiS 75+: กล้องถ่ายภาพความร้อน
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke SmartView R&D software
  THB 113,829.00

   

 • Fluke TiS 20+ MAX/TiS 20+: กล้องถ่ายภาพความร้อน
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke RSE 300/RSE 600: กล้องอินฟราเรดแบบติดตั้ง
  THB 0.00

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Fluke Ti 480 PRO: กล้องอินฟราเรด ถ่ายภาพความร้อน
  THB 643,284.00

   

 • Fluke TiS 60+: กล้องถ่ายภาพความร้อน
  THB 200,545.00

   

 • Fluke TiX 580: กล้องถ่ายภาพความร้อนอุตสาหกรรม ความละเอียดสูง 640x480 พิกเซล
  THB 1,054,809.00