สัมมนา การตรวจวัดและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

วัน : ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

วัน : ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

เวลา : 9:30 - 16:00 น.

สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ชำระโดยการโอนก่อนการอบรม

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน
  • รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)
  • ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับของสมนาคุณ Volt Alert วัดลำดับเฟส รุ่น MD126 จำนวน 1 อัน/คน (มูลค่า 2,300 บาท)


เหมาะสำหรับ : 
ผู้ประกอบการโซลาร์เซลล์ หรือผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ไปใช้เพื่อประยุกต์ใช้งาน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

  • เข้าใจวิธีการดูแลและบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทั้งระบบจุดไหน ควรใช้เครื่องมืออะไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม
  • เข้าใจและเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบต่างๆในระบบไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ให้ครอบคลุมครบถ้วนในทุกๆจุดเสี่ยง ที่อาจทำให้เกิดอันตรายและประสิทธิภาพต่ำลง
  • เรียนรู้การใช้เครื่องวัดวัดจริง พร้อมทั้งการทำรายงานผลทดสอบระดับมืออาชีพ
  • เข้าใจฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้เครื่องมือรวมไปถึงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


ภาคทฤษฎี 
โดยคุณสุพจน์, คุณจิรายุ, คุณดิศรณ์

ภาคปฏิบัติ ทดลองตรวจวัด / ทำรายงานผลทดสอบ