Webinar Process Instruments Calibration and Calibrators selection

วัน : ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

 

Zoom Meeting ID : 881 3426 9042

Passcode : 962378

ลงทะเบียน

วัน : ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

เวลา : 9:30 - 12:00 น.

กระบวนการผลิตอัตโนมัติจะมีการวัดและควบคุมตัวแปรการผลิตสำคัญ เช่น อุณหภูมิ ความดัน การไหล ระดับของเหลวที่มีผลต่อคุณภาพการผลิตและต้นทุนอย่างมาก การรักษาระดับคุณภาพให้ดี คือการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือวัดและควบคุมให้ถูกต้องเที่ยงตรง ซึ่งต้องใช้ Calibrator ที่ถูกต้อง เหมาะสมได้มาตรฐาน การเลือกใช้ต้องมีความรู้หลักการวัดและหน้าที่การทำงาน ของ Process Instruments แต่ละชนิดจึงจะทำการสอบเทียบได้ถูกต้อง เที่ยงตรงเหมาะสม การสัมมนาครั้งรั้ นี้จะให้ความรู้ที่สำคัญสำหรับผู้รับผิดชอบงานสอบเทียบ เครื่องมือวัดคุมกระบวนการผลิตที่สำคัญๆ พร้อมสาธิตการสอบเทียบ Process Instruments ชนิดต่างๆด้วย Calibrator ชนิดต่างๆและตอบคำถาม

วิทยากร

  • สุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ - ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและมาตรวิทยา
  • ทีมวิศวกรการวัดสาขาต่างๆ - บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด