Seminar Critical maintenance in DATA CENTER 2023

วัน : พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566


วัน : พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

เวลา : 9:00 - 17:00 น.

สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ค่าลงทะเบียน : 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ชำระโดยการโอนก่อนการอบรม

  • ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน
  • รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)
  • ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมรับใบ Certificate ผ่านการอบรมหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

  • ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสายสัญญาณใน DATA CENTER โดย คุณสมเกียรติ นิยมวัน
  • การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า โดย คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ
  • ระบบปรับอากาศใน DATA CENTER โดย คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์
  • การตรวจสอบแบตเตอรี่ ตามระบบมาตรฐาน IEEE โดย คุณสารกิจ จูมวันทา