Fluke 4180/4181: เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ความเที่ยงตรงสูง

รหัสสินค้า : Fluke 4180-256

ราคา

THB 588,162.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 588,162.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Download Technical Datasheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เอกพงษ์ แย้มอดุลย์ โทร. 08-9495-1955, สุวรรณา ชีพพานิช โทร. 08-7369-3523

* สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง


Fluke 4180 Series เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ความเที่ยงตรงสูง ใช้คอนโทรลเลอร์ของ Fluke ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบ มีช่วงทำอุณหภูมิที่กว้าง รุ่น 4180 ทำอุณหภูมิได้จาก –15 °C ถึง 120 °C และ รุ่น 4181 ทำอุณหภูมิได้ 35 °C ถึง 500 °C โดยครอบคลุมเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดได้หลากหลายมาก

คุณสมบัติเด่น

  • ช่วงทำอุณหภูมิ : –15 °C ถึง 500 °C
  • เป้าอุณหภูมิขนาดใหญ่ 6 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่การเห็นของเทอร์โมมิเตอร์
  • มีระบบแก้ไขค่าคลาดเคลื่อนจาก emissivity โดยเฉพาะ ที่ไม่มีในยี่ห้ออื่น
  • ปรับค่าตามความแตกต่างของ emissivity ในเทอร์โมมิเตอร์แต่ละรุ่น
  • เคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับใช้งานภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว
  • รับรองความแม่นยำ

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ใช้เทคนิคการวัดอุณหภูมิจากรังสีที่แผ่ออกจากวัตถุ โดยปริมาณรังสีจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัตถุนั้น แต่วัตถุ 2 ชิ้นที่มีอุณหภูมิเท่ากัน อาจให้ค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างมาก จากการวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ตัวเดียวกัน นั่นแสดงว่ามีปัญหาจากการสอบเทียบแล้ว ความแตกต่างอุณหภูมินี้ เกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยรวมกัน ซึ่ง Fluke 4180 Series ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว จึงให้ผลการสอบเทียบที่เที่ยงตรงและแม่นยำกว่า


ปัจจัยแรก คือ ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ไม่แน่นอน จากชนิดของวัสดุและลักษณะพื้นผิวของของวัตถุที่วัดที่เปลี่ยนไป แม้ว่าจะสอบเทียบอุณหภูมิแล้วก็ตาม นั่นเป็นเพราะคุณสมบัติที่เรียกว่า emissivity หรือดัชนีการเปล่งรังสีของวัตถุที่ต่างกัน (มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1) หรือผลของวัสดุที่มีผิวเป็นมันวาวมีรังสีสะท้อนจากภายนอกรวมอยู่ด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดจึงมีค่า emissivity สำหรับป้อนให้ตัวอ่านเพื่อคำนวณค่าอุณหภูมิที่ถูกต้อง โดยอาจเป็นแบบปรับเลือกค่าได้ หรือแบบคงที่ค่าเดียว ในการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำจำเป็นต้องเลือกค่า emissivity ให้สอดคล้องกับวัตถุที่กำลังถูกวัด ซึ่ง Fluke 4180 Series สามารถจำลองให้ค่าอุณหภูมิที่ปรากฏสอดคล้องกับค่า emissivity ของเทอร์โมมิเตอร์ที่กำลังสอบเทียบได้


ปัจจัยที่ 2 คือ ค่าคลาดเคลื่อนจาก "พิสัยการเห็นรอบข้าง" (peripheral vision) ที่เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดยิงไปยังเป้าอุณหภูมิ ซึ่ง Fluke 4180 Series แก้ไขด้วย 2 แนวทาง แนวทางแรก โดยปริมาณรังสีที่แผ่จากเครื่องสอบเทียบจะถูกปรับให้สอดคล้องกับค่าการแผ่รังสีอ้างอิงมาตรฐาน ตามขบวนการ radiometric calibration และแนวทางที่ 2 โดยการเพิ่มขนาดของเป้าอุณหภูมิเครื่องสอบเทียบให้โตขึ้นถึง 6 นิ้ว เพื่อให้ครอบคลุมกว้างกว่า "พื้นที่การเห็น" (field of view) ของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ซึ่งเพียงพอต่อการสอบเทียบได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อที่มีในตลาด