สัมมนา 5 เทคนิคในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมและช่วยประหยัดพลังงาน

วัน : พฤหัสที่ 4 เมษายน 2567

วัน : พฤหัสที่ 4 เมษายน 2567

เวลา : 9:00 - 16:00 น.

สถานที่ : ณ ห้อง The Ace A พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี

  • ลงทะเบียนไม่เกินห้องละ 2 ท่าน/บริษัท (ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน)
  • รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

ในปัจจุบันกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งในการใช้งานหรือบำรุงรักษาอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การตรวจวัดเครื่องจักรเพื่อประเมินการสึกหรอ จึงมีความสำคัญต่อกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และยังส่งผลต่อในเรื่องของการอนุรักษพลังงาน  ทั้งเรื่องระบบไฟฟ้า กระบวนการผลิต และการตัดสินใจใช้พลังงานทางเลือกและการบำรุงรักษาระบบ

โซล่าห์ จากการตรวจวัดค่าต่างๆที่นำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินได้ ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีการนำเสนอเทคนิคการตรวจวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวทางในการบำรุงรักษา การตรวจวัดพลังงาน การซ่อมบำรุง และการใช้เครื่องมือให้ตรงกับงานของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน