บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ปีที่ก่อตั้ง : พ.ศ. 2524
รูปแบบจดทะเบียน : บริษัท จำกัด
ขนาดพื้นที่สำนักงาน : 1,200 ตารางเมตร (12,950 ตารางฟุต.)
จำนวนพนักงาน : 63 คน (เซลส์ 20 คน)
ลักษณะกิจการ : ผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ห้องสอบเทียบมาตรฐาน : ISO/IEC 17025 Accredited - DC & Low Frequencies, Thermometry, RF & CaTV, FNET (Fluke Networks)


วิสัยทัศน์
เมเชอร์โทรนิกซ์มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องมือวัดและทดสอบความปลอดภัยที่ครบวงจร ด้วยสินค้าคุณภาพ แม่นยำ ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเน้นการบริการหลังขายที่น่าพึงพอใจ

พันธกิจ
• นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า
• เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับลูกค้า โดยเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ การอบรม/สัมมนาหลังการขาย
• สร้างและพัฒนาการบริการ โดยสนับสนุนให้ลูกค้าและพนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้ลูกค้ามากที่สุด
• สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

ค่านิยมองค์กร

ให้ใจ : เมเชอร์โทรนิกซ์ให้ความจริงใจในการขายสินค้า ให้คำแนะนำในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด บริการด้วยความเข้าใจและเต็มใจ
ให้ความรู้ : เราเน้นให้ความรู้และความเข้าใจตัวสินค้าในการนำไปใช้งาน
ให้ความกระตือรือร้น : ทุ่มเทการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ให้ความเชื่อมั่น : รับผิดชอบต่อการขายสินค้า เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด
ให้ความเป็นเลิศ : ต่อการคัดสรรสินค้าเครื่องมือวัดและทดสอบความปลอดภัยที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งาน ด้วยพนักงานที่รู้จริง

Download Company Profile

 

ยี่ห้อและสินค้าหลัก

Ametek : แหล่งจ่ายไฟฟ้า เอซี/ดีซี
Amrel : โหลดอิเล็กทรอนิกส์ เอซี/ดีซี
Bird Technology : อาร์เอฟวัตต์มิเตอร์
BK Precision : เครื่องวัดและทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
Bruel & Kjaer : เครื่องวัด/วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน
Clare : โซลูชั่นทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
Comark : เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร
Fluke : เครื่องวัดและทดสอบ และเครื่องสอบเทียบมาตรฐาน
FlukeNetworks : เครื่องทดสอบระบบเน็ตเวิร์ก
GW Instek : เครื่องวัดและทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
Huntron : เครื่องตรวจซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกซ์
Kanomax : เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร
Lansmont : เครื่องทดสอบ การตก/กระแทก/สั่นสะเทือน
Metrel : เครื่องวัดและทดสอบไฟฟ้า
Pace : เครื่องบัดกรีและถอนบัดกรี, เครื่องดูดควัน
Promax : เครื่องวัดและวิเคราะห์ ทีวีดาวเทียม/ดิจิตอล HDTV
Radio Detection : เครื่องค้นหาสายเคเบิ้ลและท่อใตดิน
Rigel : เครื่องทดสอบเครื่องมืทางการแพทย์
Seaward : เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้า
Solar : โซลูชั่นทดสอบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
Vaisala : เครื่องวัดและทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
และอื่นๆทีมงานของเรา

กรรมการผู้จัดการ
ศิวพงษ์ ตั้งสุจริต

กรรมการผู้จัดการ
ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค

ผู้จัดการฝ่ายขาย
วิชิต ชำนาญการค้า

ผู้จัดการทั่วไป
อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์

การตลาดตัวแทนจำหน่าย
สนธยา ทีปวิมลมาศ

การตลาดดิจิตอล
บรรณวรา หัวใจมั่น
อธิชา ปิ่นทอง

สินค้าด้านเสียงและความสั่นสะเทือน
อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ - ผู้จัดการ
สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช
ปฐวีกานต์ น้อยใหม่

สินค้าด้านทดสอบผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
สิทธิโชค ปานคล้าย - ผู้จัดการ
อิทธิโชติ ตันเสนีย์

สินค้าด้านเครื่องมือวัดและสอบเทียบมาตรฐานความแม่นยำสูง
สุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ - ผู้อำนวยการ
เอกพงษ์ แย้มอดุลย์ - ผู้จัดการ
วิชัย ตันติพิมพ์กุล
สุวรรณา ชีพพานิช

สินค้าด้านเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
พลธร ตันติมันตาภรณ์ - ผู้จัดการ
จิรายุ ไทยประเสริฐ - ผู้จัดการ
สารกิจ จูมวันทา
ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย

สินค้าเครื่องมือช่างและอุปกรณ์
รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ - ผู้จัดการ

สินค้าด้านสื่อสารโทรคมนาคม
วิชิต ชำนาญการค้า - ผู้จัดการ
ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี

สินค้าด้านเครื่องทดสอบเน็ตเวิร์กและเคเบิ้ล
สมเกียรติ์ นิยมวัน - ผู้จัดการ
มนตรี วิฑูรทัศน์