WEBINAR การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า

64-09-10_S_PAT.jpg

สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
Zoom Meeting ID: 876 3612 3331
Passcode: 942708

WEBINAR การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า
วัน : ศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
เวลา 10:00 - 11:30 น.

วิทยากร จาก บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

  1. คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ - ผอ.ฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา
  2. คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ - ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หัวข้อสัมมนา

  • มาตรฐานความปลอดภัย ทางไฟฟ้าของเครื่องใช้และอุปกรณ์ ไฟฟ้าชนิดต่างๆ(สากล, ไทย)
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย ทางไฟฟ้าที่ต้องทดสอบ เช่น ฉนวน กระแสไฟรั่ว ต่อลงดิน ฯลฯ
  • เครื่องทดสอบความปลอดภัย ทางไฟฟ้าของสินค้าต้นแบบและในกระบวนการผลิต
  • เครื่องทดสอบความปลอดภัย ทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานและใช้ เป็นประจํา เช่น กะทะไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า ฯลฯ