Prodigit 4016 เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 500V/20A (Digital Power Analyzer)

4016_AC_DC_Digital_Power_Analyzer.jpg
4016.jpg
Download Datasheet (1.22 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016

PRODIGIT 4016 เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า 500V/20A ( Digital Power Analyzer)

  • สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้า สำหรับหาค่าพลังงานที่ใช้ไป ของอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • รองรับมาตรฐาน IEC62301
  • สามารถตรวจวัดค่าพลังงานที่โหลดใช้ไป ได้แก่ Vrms,Arms,Watt,PF,VTHD และ ITHD พร้อมทั้งสามารถดูรูปคลื่นไฟฟ้าพร้อมเก็บค่าการวัดบันทึกแบบ DATA LOGGING
  • วิเคราะห์ค่า HARMONIC ที่เกิดขึ้นจากโหลดได้สูงถึง ลำดับที่ 50 Harmonics
  • จอแสดงผลได้ทั้งตัวเลขและแสดงรูปคลื่น (Scope) ไฟฟ้าในขณะตรวจวัดได้ชัดเจน แม่นยำ
  • มีโหมดการตรวจวัด INRUSH CURRENT ,Stand By power, On/Off Phase angle
  • อินพุทรองรับได้สูง 800Vpeak /200Apeak

4016_-2.jpg