Molbox-RFM Reference Flow Monitor

molbox-RFM

ใช้อ่านค่าอัตราการไหลอ้างอิง มีย่านต่ำ microrange™ ไม่ต้องใช้ molbloc หลายขนาด ค่าความไม่แน่นอนต่ำ ± 0.5 % reading