Silverado

Silverado Company
Silverado Company
Silverado Company ,established in 2003, developed and supplied a wide range of innovative, high-quality and competitive auto test tools and has become a specialist in innovative auto test tools in the aftermarket.

Silverado BST-380 เครื่องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ มีปรินเตอร์ในตัว

Silverado BST-380 Battery Tester with Printerสามารถตรวจวัดค่าความสามารถในการจ่ายกระแสสตาร์ตของแบตเตอรี่, สภาพความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ และความผิดปกติของระบบสตาร์ตและระบบชาร์จไฟ เหมาะสำหรับโรงงานผลิตรถยต์, ศูนย์บริการรถยนต์, อู่ซ่อมรถ, โรงงานแบตเตอรี่, ร้านจำหน่ายแบตเตอรี่, หน่วยงานที่มีการใช้งานแบตเตอรี่ และอื่นๆ