Murata

ระบบ Wireless Machines Condition Monitoring จาก MURATA

MURATA_WMCM.png อุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 การใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลไร้สายกับระบบตรวจวัดอัตโนมัติเหล่านี้กลายเป็นเรื่องไม่แพงอีกต่อไป เราจึงเห็นระบบ Wireless Machines Condition Monitoring จากหลายค่ายเข้าสู่ตลาดซ่อมบำรุงมากขึ้นตามสมัยนิยมนี้ จึงขอแนะนำระบบที่ว่านี้จาก MURATA ประเทศญี่ปุ่นให้รู้จักกัน