Gossen Metrawatt

Gossen Metrawatt
Gossen Metrawatt
The GMC Instruments group and its brand names including GOSSEN METRAWATT, CAMILLE BAUER, DRANETZ, PROSyS, GOSSEN, SEAWARD and RIGEL stand for innovation and quality in the capital goods market in the field of electronics.

GOSSEN METRAWATT Profitest PRIME เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC-DC (EVSE)

PROFITEST_PRIME.jpg New ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฟฟ้า กำลังเป็นที่สนใจ หลายหน่วยงานมีการติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชาร์จให้กับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อชาร์จให้รถยนต์ไฟฟ้า

GOSSEN METRAWATT Profitest MXTRA เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC (EVSE)

PROFITEST_MXTRA.jpg ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฟฟ้า กำลังเป็นที่สนใจ หลายหน่วยงานมีการติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชาร์จให้กับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อชาร์จให้รถยนต์ไฟฟ้า

GOSSEN METRAWATT Profitest H+E BASE เครื่องทดสอบการสื่อสารระหว่างรถกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EVSE)

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นระบบที่มีความเสี่ยง มีอันตราย ไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าอื่น เพราะตั้งอยู่กลางแจ้ง โดนแดด โดนฝน มีความชื้น มีการกัดกร่อน มีความเสื่อมของฉนวน อีกทั้งการทำงานยังต้องชาร์จไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอร์รี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยกระแสค่อนข้างสูง ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย หากเกิดปัญหาในระหว่างชาร์จ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

GOSSEN METRAWATT Profitest E-mobility เครื่องทดสอบความปลอดภัยของสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EVSE)

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นระบบที่มีความเสี่ยง มีอันตราย ไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าอื่น เพราะอาจจะติดตั้งอยู่กลางแจ้ง โดนแดด โดนฝน มีความชื้น มีการกัดกร่อน มีความเสื่อมของฉนวน อีกทั้งการทำงานยังต้องชาร์จไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอร์รี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยกระแสค่อนข้างสูง ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน