LDS รุ่น V101, V201, V406/8, V450 และ V455 ขนาดแรงทดสอบต่ำ

Low Force Range

Shaker ขนาดแรงทดสอบต่ำ เหมาะสำหรับงานทดสอบ modal analysis ให้แรงพีคได้ดี ช่วงปรับความถี่การสั่นกว้าง

เหมาะสำหรับงาน

  • ตรวจวิเคราะห์ Modal and structural
  • ตรวจทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • การทดลองในห้องปฏิบัติการ (Lab)