InCTRL ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และทำรายงานผ่านเวบ

InCTRL Reporting & Analysis
ดาวน์หลด InCTRL Application Datasheet (PDF 442k)

InCTRL เป็นโปรแกรมใช้งานผ่านหน้าเวบ (web-based) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบอัลตร้าซาวด์และจัดทำรายงาน โดยผู้ใช้จะทำการตั้งค่าจุดทดสอบของแต่ละตำแหน่งเพื่อทำการเก็บค่าการวัดตามการสุ่มแต่ละครั้ง แต่ละจุดจะมีระดับอ้างอิงที่หากค่าที่สุ่มสูงกว่า จะมีอีเมล์แจ้งเตือนหรือให้หมุนโทรศัพท์ไปยังผู้รับที่กำหนด โดยมีข้อมูลรายละเอียดโดยสรุป, ข้อเปรียบเทียบ, ผลวิเคราะห์ และรายงาน ซึ่ง InCTRL เป็นโปรแกรมที่ต้องมีหากจะทำ condition based monitoring programs.

InCTRL Screen Display

ความสามารถ

  • จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และเข้าใจง่าย
  • ช่วยจัดเก็บข้อมูล, วางแผนซ่อมบำรุง และกำหนดตารางงาน
  • ใช้ในการขึ้นป้ายแสดงชิ้นส่วนต้องสงสัยว่ามีปัญหา
  • ใช้แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติแก่ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  • แสดงกราฟข้อมูลที่ทดสอบ เพื่อทำรายงาน และประเมินสถานะของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่ทดสอบ
  • เปรียบเทียบข้อมูลทดสอบได้โดยง่าย
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญๆที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
  • จัดทำรายงานด้วยตารางข้อมูลหลักของแต่ละชิ้นส่วน หรือทั้งหมด
  • ส่งต่อข้อมูลต่อเพื่อจัดทำรายงานเฉพาะกิจอื่นๆได้