เครื่องมือ

เครื่องทดสอบ และเครื่องมือ

JTK 1003 ชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานในห้อง Clean room

JTK 1002/1003
เครื่องมือเหมาะสำหรับงานในห้อง clean room
มีเครื่องมือทั้งเบอร์นิ้ว และมิลลิเมตร
กระเป๋ารับน้ำหนักเครื่องมือได้เป็นพิเศษ
JTK-1003 มีทั้งเครื่องมือในหน่วยนิ้วและหน่วยมิลลิเมตรในกระเป๋าใบใหญ่