เสียง/การสั่น

วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน

Evaluator 7820, 7821

Bruel&Kjaer 7820-7821
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับงานประเมินเสียงรบกวนในชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์หลายรูปแบบ เช่น บันทึกและเล่นกลับเสียงจาก SLM, ดาวน์โหลดข้อมูลจาก SLM ทางโมเด็ม ฯลฯ

Noise Explorer 7815

Bruel&Kjaer 7815
ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้อย่างง่าย สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลผลการวัดจาก SLM เพื่อเก็บรักษาและเรียกกลับ รวมถึงการออกรายงานบนวินโดวส์ สามารถแสดง Noise Mapping จากข้อมูลการวัดของ 2260 และ Sound intensity probe ได้ ทำงานได้กับ SLM ของ ที่มี RS-232 ทุกตัว

Hand Held Calibrator 4231

Bruel&Kjaer 4231
เป็นแหล่งกำเนิดความดังเสียงมาตรฐานขนาดกระเป๋า สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดเสียงทั่วๆ ไป ออกแบบมาสำหรับไมโครโฟนขนาด 1 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว และเมื่อเพิ่มอะแดปเตอร์จะรองรับไมโครโฟน 1/4 และ 1/8 นิ้วได้ด้วย

Pistonphone 4228

Bruel&Kjaer 4228
สำหรับงานสอบเทียบเครื่องวัดเสียงที่ใช้ไมโครโฟนตั้งแต่ 1/8 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว pistonphone นี้ ใช้การกำเนิดเสียงดัวยกลไกของลูกเบี้ยวและมอเตอร์ ที่ควบคุมรอบการหมุนโดยอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ความดังและความถี่เสียงที่มีความเที่ยงตรงสูง มาพร้อมกับบารอมิเตอร์สำหรับคำนวณค่าชดเชย

Mulifunction Acoustic Calibrator 4226

Bruel&Kjaer 4226
เป็นรุ่นพกพาสำหรับสอบเทียบ SLM, Dose มิเตอร์, ไมโครโฟน ฯลฯ สามารถจ่ายเสียงมาตรฐาน 3 ระดับความดัง ที่ความถี่ต่างๆ ตามการแบ่ง 1/1 octave ตั้งแต่ 31.5 Hz ถึง 16 kHz

Sound Intensity Calibrator 3541

Bruel&Kjaer 3541
สำหรับงานสอบเทียบโพรบวัด Intensity ที่ใช้ไมโครโฟน 1/2 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว สอบเทียบทั้ง level และ phase และตรวจสอบค่า pressure-residual intensity index มาพร้อมกับบารอมิเตอร์สำหรับคำนวณค่าชดเชย