Seminar

อบรมสัมมนาด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดและการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมโดย สสท. เดือนกรกฏา-สิงหา 2560

Industrial Instrument Calibration

  • การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม รุ่นที่ 50 พุธที่ 26 - พฤหัสที่ 27 กรกฏาคม 2560
  • การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 12 อังคารที่ 1 - พุธที่ 2 สิงหาคม 2560
  • การตรวจวัดสภาพเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าเพื่อการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ รุ่นที่ 9 อังคารที่ 22 - พุธที่ 23 สิงหาคม 2560

การอบรมเชิงวิศวกรรม "เทคนิคการวัดเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบ High Voltage จาก Partial Discharge"

High Voltage Partial Dischargeบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จัดการอบรมเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปฎิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบ High Voltage ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปป้องกัน ลดความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยจากปัญหาเรื่อง Partial Discharge ที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ท่านกำลังดูแลอยู่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Level 1 Infrared Certification Course in Thailand 2017

Level 1 Infrared Certification Courseบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรม Level 1 Infrared Certificate ขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 นี้

การอบรมเรื่อง การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

Machine Vibrationระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ค่าลงทะเบียน สมาชิก วสท. 4,300 บาท/ท่าน, ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,200 บาท/ท่าน, บุคคลทั่วไป 6,000 บาท/ท่าน

คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2017)

Fluke Thermography Application/Report : 1หัวข้อหลัก

  • กลไกการถ่ายเทความร้อนและการแพ่รังสีของวัสดุ
  • การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
  • การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น
  • การทำรายงานภาพ Smartview Software

Level 2 Infrared Certification Course in Thailand 2017

Level 2 Infrared Certification Course 2017บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ Mr. Ron Newport ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Infrared Thermography จัดให้มีคอร์สฝึกอบรมระดับสูงขึ้น คือ Level 2 Infrared Certificate ในประเทศไทย ณ ห้องฝึกอมรมในที่ทำการบริษัทฯ ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560