สมัครงาน

Job 1 position : วิศวกรขายเครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Sales Engineer)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปริญญาตรีหรืออนุปริญญา สาขา วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากำลัง, วัดคุมอุตสาหกรรม, พลังงานทดแทน, อิเล็กทรอนิกส์
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมปฏิบัติงานในรัศมี 200 กิโลเมตรเป็นครั้งคราว
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือบำรุงรักษาระบบ Solar Farm จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job 1 position : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี ทางสาขาบริหารงานบุคคล การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีควรมีประสบการณ์ทำงานในแผนกบุคคลมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีความรู้และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์และพื้นฐานงานบริหารบุคคล สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่บุคลากร