เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

Rigel Uni-Pulse เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจทางการแพทย์ (Defibrillator Analyzer)

Rigel Uni-Pulse Defibrillator Analyzer

  1. เป็นเครื่องมือใช้สำหรับทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) ซึ่งสามารถสอบเทียบได้ทั้ง Mono-phasic, Bi-phasic, Standard and Pulsating waveform
  2. ทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ หรือทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED (Automatic External Defibrillator)

Rigel 344 เครื่องสอบเทียบเครื่องกระตุกหัวใจ แบบ 3 in 1

Rigel 344 Defibrillator/Pacemaker Analyser/ECG Arrhythmia Simulator
เป็นเครื่องมือใช้สำหรับสอบเทียบแบบ “Three in one” ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator) เครื่องกำหนดจังหวะการเต้นของหัวใจ (Pacemaker) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

Rigel Uni-Therm เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องตัดจี้ทางการแพทย์ (Electrosurgical Analyzer)

Rigel Uni-Therm High Current Electrosurgical Analyzer
เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Unit) ซึ่งสามารถทดสอบเครื่องตัดจี้ทางการแพทย์ได้ทั้งแบบโมโนโพลาร์หรือขั้วเดียว (Mono-polar) หรือสองขั้วหรือไบโพลาร์ (Bi-polar)

Rigel Multi-Flo เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดทางการแพทย์

Rigel Multi-Flo Infusion Pump Analyzer
เครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลายทางหลอดเลือดดำทางการแพทย์ (Infusion Pump)

IMT PF-300V เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ (Ventilator Analyzer)

Rigel PF-300 Gas Flow  Analyzerเป็นเครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Analyzer) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ

IMT CITREX H4 Set เครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ และเครื่องทดสอบเครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์

Rigel Citrex Hand-Held All-In-One Gas Flow Analyserเป็นเครื่องทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ด้านประสิทธิภาพ (Biomedical Testing) โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Analyzer) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ

IMT PF-300VA, OR-703 เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจและทดสอบเครื่องรมยาสลบทางการแพทย์

Rigel OR-703 Multi Gas  Analyzerใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจและทดสอบเครื่องรมยาสลบทางการแพทย์ (Ventilator and Anesthesia Analyzer or Gas Indicator) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณของสารสลบทางการแพทย์ ได้

IMT SmartLung อุปกรณ์จำลองระบบหายใจ

IMT SmartLung Test Lungs
เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลและความดันของแก๊ส ที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย

Rigel Med eKit ชุดสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่

Rigel Med eKit
Rigel Med eKit เป็นการรวบรวมเครื่องสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ มารวมไว้ในกระเป๋าแบบล้อเลื่อนที่พร้อมเคลื่อนที่ โดยมีเครื่องสอบเทียบประเภทต่างๆ ผู้สอบเทียบสามารถจัดทำ check list ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่อง สามารถออกภาคสนาม (Field Calibration) ได้พร้อมทุกเวลา