เครื่องมือแพทย์

การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาคารสภาพแวดล้อม และเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาล

IMT PF-300VA, OR-703 เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจและทดสอบเครื่องรมยาสลบทางการแพทย์

Rigel OR-703 Multi Gas  Analyzerใช้วิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องช่วยหายใจและทดสอบเครื่องรมยาสลบทางการแพทย์ (Ventilator and Anesthesia Analyzer or Gas Indicator) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณของสารสลบทางการแพทย์ ได้

IMT SmartLung อุปกรณ์จำลองระบบหายใจ

IMT SmartLung Test Lungs
เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องวิเคราะห์อัตราการไหลและความดันของแก๊ส ที่ใช้กับเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย