Training System

Metrel MA 2067 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า ชุดใหญ่สมบูรณ์แบบ

Metrel MA 2067 Complete Low Voltage Installation Demo Boardชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสภาพปัญหาทางไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออพาร์ทเมนท์
 • จำลองสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Metrel MI 3299 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบฉนวนทางไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV

Metrel MI 3299 HV Demo BOX 10 kVชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบฉนวนทางไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV เพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบฉนวนทางไฟฟ้า
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบฉนวน

Metrel MI 3088 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Metrel MI 3088 PV Demo Boardชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Promax-ER832 Radio Training System

Promax ER-832
ชุดฝึกทดลองย่านความถี่วิทยุ ตั้งแต่ LW, AM, FM รวมถึงระบบ RDS

Metrel MI 3300 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3300 PAT Demoboardชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในอาคาร ในสำนักงาน และ ในสถานที่ก่อสร้าง
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3099 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออพาร์ตเม็นต์

Metrel MI 3099 Switchboard and on Circuit Demo Boardชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออพาร์ตเม็นต์ เพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือระบบไฟฟ้าในอพาร์ทเมนท์
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Metrel MI 2166 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

Metrel MI 2166 Electrical Installation Demo Boardชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Promax-EV830 Video Cassete Recorder Training System

Promax EV-830B
ชุดฝึกทดลองเครื่องบันทึกเทปวิดีโอระบบ VHS การทำงานและการซ่อม จำลอง 35 อาการเสีย

Promax-EO-865 Personal Computer Training System

Promax EO-865
ชุดฝึกทดลองคอมพิวเตอร์ ระบบมัลติมีเดีย ฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ