สโตรโบสโคป

Fluke 820-2 สโตรโบสโคปชนิด LED ความสว่างสูง

Fluke 820-2 High Intensity LED Stroboscope
ใช้ในการสังเกตใบพัดหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรที่หมุนอยู่ให้ดูเสมือนหยุดนิ่ง เพื่อหาความเร็วรอบหรือสังเกตความผิดปกติต่างๆ โดยไม่หยุดเครื่องจักร ให้ความสว่างสูงถึง 4,800 ลักซ์ ปรับความถี่การกระพริบได้ 30 - 300,000 ครั้งต่อนาที วัดความเร็วรอบได้แม่นยำ 0.02 %

GenRad 1531-AB, 1538-A Stroboscope

GenRad 1531-AB Stroboscope GenRad 1538-A Stroboscope
The GenRad 1531-AB and 1538-A Strobotac electronic stroboscope is a small portable flashing-light source used to measure the speed of fast-moving devices or to produce the optical effect of stopping or slowing down high-speed motion for observation.