Partial Discharge/UV Camera

Ultra TEV Plus2 เครื่องตรวจวัด Partial Discharge แบบพกพา

Ultra TEV Plus2 Hand-held Partial Discharge (PD) InstrumentUltra TEV Plus2 (UTP2) เป็นเครื่องตรวจวัด Partial Discharge ; PD ในระบบไฟฟ้าแรงสูงว่ามี PD อยู่ในระดับใด โดยแสดงผลเป็นตัวเลขพร้อมตัวหนังสือบอกการเกิด PD ทำให้ผู้ใช้สามารถรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญมากก็ได้

UltraTEV Plus+™ เครื่องตรวจประเมินระดับความรุนแรง Partial Discharge แบบพกพา

EA Technology UltraTEV Plus+™
UltraTEV Plus+™ เป็นอุปกรณ์ประเมินระดับความรุนแรงของการเกิด Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงว่ามีระดับของ partial discharge อยู่ในระดับใด โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่งสี เขียว เหลือง ส้ม แดง พร้อมทั้งตัวเลข dB

UltraTEV Detector² เครื่องตรวจ Partial Discharge แบบพกพา

UltraTEV-Detector__.jpg เป็นอุปกรณ์เตือนภัยจาก Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรมีไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานใดๆ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ว่ามีระดับของ partial discharge สูงจนเสี่ยงอันตรายหรือไม่

Ofil Scalar กล้องถ่ายภาพ UV สำหรับค้นหา Corona Discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ofil Scalar - Hand Held Colona CameraScalar เป็นกล้องถ่ายภาพ ที่สามารถซ้อนภาพปกติเข้ากับภาพที่เกิดจากการแผ่รังสี Ultra Violet เข้าไว้ในภาพเดียวกัน เพื่อหาตำแหน่งที่เกิดปัญหาต่างๆ เช่น Corona Discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ เหมาะสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาต่างๆ ที่ต้องดูแลอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูง เช่น switchgear, feeder, และอื่นๆ

PD Hawk™ เครื่องค้นหาตำแหน่ง Internal Partial Discharge ภาคสนาม

PD Hawk™ Switchyard PD Locator
PD Hawk™ เป็นอุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งที่เกิดปัญหา Internal Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงภาคสนามเช่นตามสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อตรวจสอบว่าเกิดปัญหา Internal partial discharge ขึ้นที่อุปกรณ์ใดในระบบสายส่งแรงสูง