Packaging/Distribution Test Analysis

Lansmont รุ่น PDT80 เครื่องทดสอบการตกกระแทก (Drop Tester) ขนาด 80 กิโลกรัม

Drop80.jpg ใช้สำหรับจำลองสภาวะทดสอบความต้านทานต่อการตกกระแทกของสินค้าที่มีสาเหตุมาจากการโยน การตกจากที่สูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งใช้ ทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้า

Lansmont เครื่องทดสอบการช็อค (Shock Tester)

Shock Test 122 ใช้สำหรับทดสอบความต้านทานการช็อกของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบเก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์ สินค้าที่แตกหักง่าย เช่น เครื่องแก้ว เซรามิก ใช้ทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและยา และวิเคราะห์คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์

Lansmont เครื่องทดสอบความต้านทานการสั่น (Vibration Tester)

VIB-1800 สามารถสร้างสภาวะการสั่นได้หลายรูปแบบ เช่น Sine, Random ใช้สำหรับทดสอบต้านทานการสั่นที่เกิดจากการขนส่งโดย รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือบรรทุกสินค้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสินค้าที่แตกหักง่าย

Lansmont เครื่องบันทึกข้อมูลการสั่นสะเทือนและช็อค (Vibration and Shock Logger)

Lansmont-half ใช้สำหรับบันทึก ข้อมูลการตก การช็อค การกด การสั่นสะเทือน อุณหภูมิและความชื้น จากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากขบวนการขนส่งสินค้า ข้อมูลที่บันทึกได้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างสภาวะทดสอบที่เหมาะสมกับขบวนการขนส่ง

Lansmont เครื่องทดสอบการกดทับ (Compression Tester)

SHK-122 ใช้สำหรับทดสอบความต้านทานแรงกดทับหรือซ้อนกันของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ขณะขนส่ง หรือเมื่ออยู่ในคลังสินค้า เช่น อาหารและยา เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสินค้าที่แตกหักง่าย