Magnatic and Current Sensors

AC Current Sensors

F.W.Bell-CS_CSS150

  • มาตรฐาน UL
  • รับพลังงานแบบ Loop
  • ปรับย่านการวัดที่เซนเซอร์
  • ใช้สายต่อเพียง 2 เส้น
  • ย่านวัดจาก 50A ถง 2000A ความถี่จาก 6 ถึง 150 Hz

Closed Loop Current Sensors

F.W.Bell-CLN500
เป็นเซนเซอร์ที่มีการควบคุมการวัดในแบบ closed loop ทำให้ได้ค่าที่แม่นยำมาก มีขนาดตั้งแต่ 25A ถึง 500A ความถี่จาก DC ถึง 150 kHz

Open Loop Current Sensors

F.W.Bell-IHA25_100
สำหรับวัดรอบสายตัวนำเพื่อเปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็นปริมาณกระแส วัดได้ทั้ง AC และ DC มีขนาดตั้งแต่ 25A ถึง 3000A ความถี่จาก DC ถึง 60 kHz

MagScan 50 ระบบสแกนแม่เหล็ก

MagScan 50 Magnetic Scanning System
ให้ความละเอียดและความใวสูง มีความสามารถในการ Mapping สนามแม่เหล็กรอบๆอุปกรณ์ ด้วยความแม่นยำสูง และยังได้บรรจุซอฟต์แวร์ Redcliffe เพื่อช่วยในการวิเคราะห์