เครื่องทดสอบการติดตั้งไฟฟ้า

Seaward PowerCheck 1557 เครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบความปลอดภัยไฟฟ้า

Seaward PowerCheck 1557
เป็นเครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบ ตามมาตรฐาน BS 7671 / EN 61157 และมาตรฐานอื่นๆ ทุกตัว ตัวเครื่องทนทานสูง ใช้ตรวจสอบค่ามาตรฐานเหล่านี้

Seaward Powerplus 1557 เครื่องวัดค่าและตรวจสอบค่าการติดตั้งไฟฟ้า ตามมาตรฐาน BS7671 (17th Edition)

Seaward Powerplus 1557 Installation Tester
เป็นทั้งเครื่องวัดค่าและตรวจสอบค่าตามมาตรฐาน BS7671 (17th Edition) ที่สามารถออกใบรับรองได้เลย เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ใน PC ผ่าน Bluetooth ดาวน์โหลดเทมเพลตมาตรฐานจาก PC เพื่อเก็บค่าวัดต่างๆ เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในตัวเพื่อตรวจสอบได้ทันที แล้วอัพโหลดไปยัง PC เพื่อรวบรวมและสั่งพิมพ์

Seaward PowerTest 1557 เครื่องทดสอบหลายหน้าที่สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า

Seaward PowerTest 1557 Multi Functional Installation Tester
เป็นเครื่องทดสอบหลายหน้าที่สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน BS7671 (17th Edition) แบบมือถือ มีโพรบวัดติดตั้งในตัว ช่วยให้ทำงานได้สะดวกและปลอดภัย วัดค่าได้รวดเร็วใน 5 วินาที ทดสอบ RCD ได้อัตโนมัติ และวัดค่าอื่นๆดังนี้

Seaward ERT 1557 Advanced Earth Resistance Tester

ERT 1557 Advanced Earth Resistance Tester
The ERT 1557 earth resistance tester is suitable for use on 110V, 230V and three phase electrical systems, this special lightweight unit provides accurate Earth electrode resistance measurement without disconnecting the electrode.

Seaward IRT 1557 Insulation Resistance and Continuity Tester

Seaward IRT 1557 Insulation Resistance and Continuity Tester
The IRT 1557 is a handheld insulation resistance and continuity tester. It performs measurements according to BS 7671 17th Edition Wiring Regulations and Part P.

BK Precision 302 เครื่องวัดลำดับเฟสและทิศการหมุนของมอเตอร์

BK Precision 302

แสดงผลการลำดับเฟสของไฟฟ้า 3 เฟส
แสดงตำแหน่งของแต่ละเฟส บอกได้แม้แรงดันต่ำถึง 100VAC
แสดงทิศทางการหมุน/การเข้าสายของมอเตอร์

Fluke 9040 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส

Fluke 9040
ใช้ในการตรวจทิศทางหรือลำดับของเฟสในงานไฟฟ้า 3 เฟส เช่น งานระบบไฟจ่าย, มอเตอร์ 3 เฟส, วงจรขับต่างๆ โดยแสดงจำนวนเฟสที่ปรากฏ และลำดับของเฟสบนจอ LCD ช่วยให้สามารถกำหนดลำดับเฟสได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

Fluke 9062 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส และทิศทางหมุนของมอเตอร์แบบไม่สัมผัส

Fluke 9062
ใช้ในการตรวจหาเฟส และทิศทางการหมุนของมอเตอร์โดยไม่ต้องสัมผัส ใช้ได้กับมอเตอร์ 3 เฟส ทั้งชนิดซิงโครนัสและอะซิงโครนัส และใช้ในการตรวจลำดับเฟสในระบบไฟ 3 เฟส โดยการใช้สายวัด (แบบเดียวกับ Fluke 9040)

Fluke 2042 เครื่องตรวจหาสายเคเบิ้ล อเนกประสงค์

Fluke 2042
เป็นเครื่องค้นหาสายเคเบิ้ลที่อยู่ในผนังหรือใต้พื้น ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถหาตำแหน่งของฟิวส์/เบรกเกอร์ในวงจร ตรวจสอบจุดที่สายเคเบิ้ลขาดหรือลัดวงจร สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ในตัว