แคล้มป์มิเตอร์

BK Precision 325 แคลมป์มิเตอร์วัด POWER และ True RMS AC/DC

BK Precision 325

ย่านการวัด 600A AC/DC ความละเอียดสุงสด 0.1A
วัดกำลังได้สูงสุด 400KW ความละเอียด 0.01KW
จอแสดงผล LCD 3 ¾ หลัก พร้อมบาร์กราฟโดยอัตโนมัติ

Fluke i310s โพรบวัดกระแส AC/DC สำหรับสโคป

Fluke i310S
ใช้เทคโนโลยี Hall Effect ในการวัดกระแสได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ สำหรับต่อใช้งานร่วมกับออสซิลโลสโคปและเครื่องเรคอร์เดอร์ สามารถตรวจวัดกระแสได้อย่างแม่นยำ