BK Precision 312B, 313A แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก

BK Precision 312B

BK Precision 312B, 313A
แคลมป์มิเตอร์ AC ขนาดเล็ก

  • ย่านการวัดกระแส 600A AC
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • บอกสถานะแบตเตอรี่อ่อน
  • ปากวัดเปิดได้กว้าง 0.98”
  • วัดความต่อเนื่องได้
  • ตอบสนองการวัดเร็วด้วยอัตราการสุ่ม 2 ครั้ง/วินาที