BK Precision 1823A เครื่องวัดความถี่ 2.40Hz สำหรับงานทั่วไปพร้อมฟังก์ชั่น Ratio

BK Precision 1823

BK Precision 1823A
เครื่องวัดความถี่ 2.40Hz สำหรับงานทั่วไปพร้อมฟังก์ชั่น Ratio

  • ความเสถียรของฐานเวลา  1PPM
  • มีฟังก์ชั่น Trigger
  • วัดอัตราส่วนความถี่ได้ (Frequency ratio)
  • วัดช่วงเวลาได้ (Time interval)
  • ขั้วอินพุทรับความถี่แบบมาตรฐาน
  • จอแสดงผล LED สว่างชัดเจน
  • ลดทอนสัญญาณอินพุทให้เหมาะสมได้
  • วัดคาบเวลา, วัด total
  • มี low pass filter, line filter
  • เชื่อมต่อกับ PC ทาง RS232