BAT-500 เครื่องทดสอบความจุแบตเตอรี่

BAT-500 Battery Capacity Tester BAT-500 Battery Capacity Tester
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (184 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438

ทดสอบความสามารถของแบตเตอรี่ในระบบสํารองไฟได้อย่างรวดเร็ว ว่ายังสามารถจ่ายกําลังได้อย่างที่คาดหวังหรือไม่ ด้วยแอมโพรบ BT-500 มีฟังก์ชั่นเปรียบเทียบและทดสอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน ใช้ได้กับแบตเตอรี่เกือบทุกชนิดที่นิยมใช้สําหรับการสํารองไฟเช่น อัลคาไลน์และแบบตะกั่วกรด ได้สูงสุดถึง 500Ah นอกจากนี้ยังวิเคราะห์แนวโน้มและวงจรชีวิตของแบตเตอรี่แล้วดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

  • ทดสอบความสามารถในการเก็บประจุ และคํานวณอายุที่เหลือ
  • วัดความต้านทานได้ถึง 40 โอห์ม และแรงดันได้ถึง 40 โวลต์
  • วัดค่าแรงดันและความต้านทานได้พร้อมกัน
  • มีความจําภายใน 99 ตําแหน่ง สําหรับเก็บไว้อ่านค่าภายหลังได้
  • ขนาดเล็กน้ําหนักเบา