Anemomaster Model 6162 เครื่องวัดความเร็วของอากาศและอุณหภูมิของลมร้อน

Anemomaster Model 6162
Download Data Sheet (87 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿230,000

สำหรับตู้อบ หรือกระบวนการอบแห้งต่างๆ

ใช้วัดอัตราไหลและอุณหภูมิของอากาศในขบวนการอบแห้งด้วยลมร้อน

  • มีโพรบ 2 ขนาด อุณหภูมิร้อนปานกลาง 200 °C และอุณหภูมิร้อนจัด 500 °C
  • ดูข้อมูลย้อนหลังเป็นรูปกราฟบนหน้าจอ
  • หน่วยความจำเก็บข้อมูลแยกกันได้ 999 ชุด
  • เชื่อมต่อ PC ด้วย RS-232 C พร้อมมีจุดต่ออะนาล็อก และรีโมตคอนโทรล
  • เปลี่ยนโพรบได้ง่ายตามการใช้งาน โดยไม่ต้องสอบเทียบใหม่