เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward PV150 Solar Link Test Kits

Seaward PV150 Solar Link Test Kits Solar Farm
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, จุฑามาส แสงแจ่ม โทร.08-1741-5507

เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบในระหว่างทำการติดตั้ง การตรวจสอบเพื่อรับรองระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Installation and Commissioning Solar System) ทั้งแบบที่ติดตั้งบนหลังคาที่เรียกว่า “โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)” และแบบที่ติดตั้งในฟาร์มขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” เพื่อความปลอดภัย (Safety) และได้ประสิทธิภาพ (Efficiency)

นอกจากนี้ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar System) จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ (Maintenance) อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า ไฟไหม้ และประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและน่าพอใจอย่างต่อเนื่อง

one hand operation
Seaward PV150 ทำงานในภาคสนามได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน
เพียงกดปุ่มเดียว “AUTO” ทุกอย่างดำเนินไปอัตโนมัติ (Test and Save)

testing under one minute
Seaward PV150 ทำงานทดสอบภายในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 1 นาที
เพียงกดปุ่มเดียวออโตทุกขั้นตอนและบันทึกผลในตัวเครื่องได้ 200 ชุด

Seaward PV150 one hand operation
Seaward PV150 น้ำหนักเบามือเดียวก็ทำงานได้

Wireless Solar Link
Seaward SOLAR 200R เครื่องวัดสิ่งแวดล้อมที่สามารถสื่อสารแบบไร้สายหรือ Wireless SOLAR LINK
ช่วยให้ทำงานภาคสนามได้สะดวกกว่าและมีอุปกรณ์ยึดกับแผงพร้อมใช้งาน

Solar Survey Wireless Solar Link
Seaward SOLAR 200R สามารถส่งข้อมูลให้ PV150 ผ่านการสื่อสารแบบไร้สายหรือ Wireless SOLAR LINK ที่ช่วยลดความยุ่งยากเรื่องของความไม่สะดวกที่ต้องต่อสายวัดเมื่อทำงานภาคสนาม ค่าที่ส่งผ่านระบบไร้สายได้แก่

 • ค่าความเข้มแสง (irradiance)
 • ค่าอุณหภูมิบรรยากาศ (ambient temperature)
 • ค่าอุณหภูมิไต้แผงโซลาร์เซลล์ (panel temperature)

ข้อมูลที่แสดงบน Solar 200R แต่ไม่ส่งให้ PV150

 • ค่ามุมเอียงของแผงโซลาร์เซลล์ (Incline)
 • ค่ามุมแสดงทิศทางของแผงโซลาร์เซลล์ (Compass)

ความสามารถของเครื่อง Seaward PV150

 • ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 • ทดสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบความปลอดภัยในงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบในงานซ่อมบำรุงตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน IEC62446
 • ตรวจสอบและรับรองระบบโซลาร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ขณะทำการติดตั้งและส่งมอบ (Installation and Commissioning Solar System according to IEC62446

Solar Maintenance
Seaward PV150 รองรับงานทดสอบในงานติดตั้งและซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน IEC62446 และมาตรฐาน IEC6182

ความสามารถในการวัดของเครื่อง Seaward PV150

 • ค่าความต่อเนื่องของการต่อลงดิน (Earth Continuity Range 0.01-199Ω) การต่อลงดินของโครงของ PV Module ตรวจสอบการต่อลงดินของแผงโซลาร์เซลล์ โครงส่วนที่เป็นโลหะ หรือค่าความต่อเนื่องของสายดินหรือค่าความเชื่อมโยงของสายดินหรือค่าความต้านทานระหว่างโซลาร์เซลล์ถึงหลักดิน
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉนวน (Insulation Range 0.1-20MΩ) ค่าความต้านทานของฉนวน ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่างสาย (+) และ (-) เทียบกับโครงแผงหรือกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวน
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (4mm Probe, DC/AC voltage, 0-440 V AC/DC)
 • วัดค่าแรงดันเปิดวงจร (Voltage Open Circuit) ขั้วแรงดันไฟฟ้า (Polarity) แรงดันไฟฟ้าของ PV String หรือ PV Array (Vo/c at PV test lead, Open circuit voltage, 0-1000VDC)
 • วัดค่ากระแสลัดวงจรของ PV String (Is/c at PV test lead, Short circuit current, 0-15ADC)
 • วัดกระแสไฟฟ้าทำงาน (DC current clamp, Operating current, 0-40A AC/DC)
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้าทำงาน (DC Power, 0-40kW)
 • วัดค่าคุณลักษณะ I-V หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ตามมาตรฐาน IEC61829 (I-V Curve Tracer)

โปรแกรม Solar Cert. ของ Seaward PV150
มีโปรแกรม SolarCerelement ที่มี Form สำหรับการทำรายงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

SolarCert Element SolarCert Element
SolarCert Element SolarCert Element
Seaward PV200 มีโปรแกรม SolarCert Element ที่มี data base ของแผงช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมสะดวกมากยิ่งขึ้น

เครื่องทดสอบ Seaward PV150
กับการใช้งานทดสอบเบื้องต้นกับระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ชื่อแตกต่างกันดังต่อไปนี้

 • ทดสอบโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบโซลาร์ฟาร์ม
 • ทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบโซล่ารูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบโซล่าฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบระบบโซล่ารูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อบ
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์บนหลังคา
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบหลังคาผลิตไฟฟ้า
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์เซลล์
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์รูฟท็อป
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์ฟาร์ม
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์ฟาร์ม