สัมมนา “การตรวจวัดเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ของตู้จ่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า”

62-10-18_S.jpg

โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ซอร์ซ จำกัด
วัน : ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
เวลา : 9:00 - 16:00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง Amaranth A ชั้น 3 โรงแรม Amaranth Suvarnabhumi Airport, BW Premier Collection by Best Western, สมุทรปราการ

Download จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

* ลงทะเบียนไม่เกินบริษัทละ 2 ท่าน (ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน)
** สัมมนาฟรีและรับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม

  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาความเสื่อมเสียในระบบไฟฟ้ามีอยู่มากมายหลายสาเหตุ ซึ่งเป็นความเสี่ยงและเป็นภัยเงียบของผู้ประกอบการ หากปัญหาทวีความรุนแรงและปะทุขึ้นอาจเกิดความเสียหายอย่างมาก แต่เนื่องจากขนาดของระบบไฟฟ้าที่ใหญ่และจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้ามีจำนวนมาก จะประเมินหาสาเหตุและปัญหาได้ก่อนจะเสียหายมากได้อย่างไร

การนำเครื่องมือวัดมาใช้และการตรวจวัดที่ถูกต้อง พร้อมกับการนำความรู้ที่มีมาวิเคราะห์ร่วมกัน จะสามารถวางแผนงานซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ เป็นทางเลือกที่สำคัญในการลดความเสี่ยง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ การตรวจวัดดังกล่าวสามารถทำได้เอง โดยผู้ประกอบการเพียงมีความรู้ควบคู่กับการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา
9:00 - 9:30 ลงทะเบียน (Registration)
9:30 - 9:40 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน (Welcome and Introductions)
9:40 - 10:30 คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงษ์
1. ภาพรวมการตรวจวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่องานซ่อมบำรุงและความปลอดภัย
- มาตรฐานระบบไฟฟ้าที่ถูกใช้ในประเทศไทย
- มาตรฐานการตรวจวัด IEC 60364 และเครื่องมือตรวจวัดตามมาตรฐาน IEC 61557
- การตรวจวัดค่าฉนวนไฟฟ้า ความต่อเนื่อง Loop/Line Impedance และการตรวจวัดค่าความต้านทานดินในระบบไฟฟ้า
- การทดสอบการทำงานของเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD
10:30 - 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
10:45 - 12:00 คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ
2. การตรวจวัดเพื่องานซ่อมบำรุงที่ตู้ไฟฟ้า MDB
- การตรวจวัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัส
- การตรวจวัดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
- การตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในโรงงาน พร้อมแนวทางแก้ไข
- การวิเคราะห์ปัญหาการใช้พลังงาน
- ปัญหา Harmonics การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข
- การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือ Load motor
- การตรวจวัดค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
- การตรวจวัดความสมบูรณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า
- การตรวจวัดค่า Turn radio, Resistance และการตรวจวัดความชื้นของน้ำมันหม้อแปลง
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)
13:00 - 14:15 ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค
3. การตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาระบบไฟฟ้าด้วยภาพความร้อนและการวัด Partial Discharge
- การตรวจวัดตู้จ่ายไฟฟ้าด้วยเทคนิค Thermal Image มีประโยชน์อย่างไร และทำงานอย่างไรให้พบปัญหาที่ซ่อนอยู่ เช่น ตัวแปรที่มีผลต่อความถูกต้องและความผิดพลาดในการใช้งานและการป้องกัน
- การตรวจสอบปัญหาฉนวนในระบบ High voltage ด้วยเทคนิคการวัด Partial Discharge แบบต่างๆ เช่น Ultrasound, TEV และ Corona camera
14:15 - 14:30 พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
14:30 - 15:45 คุณสารกิจ จูมวันทา
4. เทคนิคการตรวจวัดปัญหาทางไฟฟ้า เครื่องกลและการค้นหาลมรั่วด้วย Ultrasonic
- นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Fluke ที่ใช้ Ultrasonic ที่สามารถมองเห็นด้วยภาพ
- การประยุกติ์ใช้งานภาพของเสียง Ultrasonic สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องกลและการค้นหาตำแหน่งของจุดรั่วของลมให้เห็นอย่างชัดเจน
15:45 - 16:00 ลุ้นรับของรางวัลและกล่าวปิดงาน (Lucky Draw and Closing Remarks)

* หมายเหตุ : หัวข้อและเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม