อบรมสัมมนาด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบในงานอุตสาหกรรมโดย สสท. เดือนพฤศจิกายน 2560