อบรมสัมมนาเรื่่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม