เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ DTX Cable Analyzer Workshop 2018