ฟรี!! อบรม “การทดสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานและอาคาร เพื่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน”

62-01-29_S_Metrel_Seaward.jpg
Download จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

วัน : อังคารที่ 29 มกราคม 2562
เวลา : 9:30 - 16:40 น.
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร
เหมาะสำหรับ : ฝ่ายโรงงานหรืออาคาร และฝ่ายซ่อมบำรุงโรงงานหรืออาคาร

*ลงทะเบียนไม่เกินบริษัทละ 2 ท่าน (ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน)
** สัมมนาฟรีและรับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายแต่ก็มีอันตรายมากมายเช่นกัน สามารถทำอันตรายคนถึงตายได้ หรือทำลายทรัพย์สินให้เสียหาย เช่น ไฟไหม้อุปกรณ์เสียหาย อันตรายที่เกิดขึ้นมาจาก 2 ส่วนหลัก คือ ระบบไฟฟ้าไม่ดีไม่ได้มาตรฐาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น มีส่วนเสื่อมเสีย มีไฟฟ้ารั่วมาดูดคนใช้งาน การตรวจทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าอยู่ในระดับความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมีเครื่องวัดทดสอบสำหรับช่วยให้เราสามารถตรวจคุณภาพที่ตามองไม่เห็นได้ เมื่อมีเครื่องมือและความรู้คู่กันก็จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับบุคคลและทรัพย์สินขององค์กรได้

ทางบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จึงได้จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น โดยมีภาคปฏิบัติการทดสอบด้วย นำเสนอหลักการทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น IEC 60364-6 มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น IEC 60335 ฯลฯ มาเป็นความรู้คู่การใช้เครื่องวัดทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล IEC 61557 เพื่อความปลอดภัยของผู้ทดสอบ

วิทยากรและผู้ช่วยภาคปฏิบัติ

  1. คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ (Technical & Metrology Product Director, Measuretronix.ltd)
  2. คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ (Industrial Test Tools Product Manager, Measuretronix.ltd)
  3. คุณเฉลิมพร แสงแจ่ม (Product Testing Product Manager, Measuretronix.ltd)
  4. วิศวกรอื่นๆ (Measuretronix.ltd)

กำหนดการสัมมนา
9:00 - 9:30 ลงทะเบียน (Registration)
9:30 - 9:40 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน (Welcome and Introductions)
9:40 - 10:30

  • มาตรฐานติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364-1 และการทดสอบระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364-6

10:30 - 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
11:00 - 12:00

  • หลักการทดสอบระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364-6 พร้อมมีการสาธิต เช่น ทดสอบฉนวนไฟฟ้า, การเข้าขั้วสาย, Line+Loop Impedance, ความต้านทานระบบต่อลงดิน ฯลฯ

12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)
13:00 - 14:00

  • หลักการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60335 (เครื่องใช้ไฟฟ้า), IEC 60065 (อุปกรณ์ภาพและเสียง) และ IEC 60650 (อุปกรณ์สื่อสาร IT)

14:00 - 14:30 พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
14:30 - 16:30

  • ทดลองทดสอบระบบติดตั้งทางไฟฟ้าอาคารบริษัทฯ
  • ทดลองทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ

16:30 - 16:40 ลุ้นรับของรางวัลและกล่าวปิดงาน (Lucky Draw and Closing Remarks)