รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Admin)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Admin)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานต่างๆทางการตลาด
  • รายงานการใช้จ่ายด้านกิจกรรมทางการตลาด, รายจ่ายโฆษณา Google, FB, Line,
  • จัดทำ Artwork อย่างง่าย บนคอมพิวเตอร์ได้บ้าง
  • สรุปผลในแต่ละกิจกรรม โปรโมชั่น สัมมนา ต่างๆ
  • ค้นหาและนำเสนอ สื่อโฆษณาวิธีใหม่ๆ ต่างๆ ที่เหมาะกับสินค้า, รูปแบบการจำหน่าย, กลุ่มลูกค้า และอัตลักษณ์ของบริษัท
 2. ประสานงานด้านต่างๆ ด้านการตลาด ตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง สัญชาติไทย วุฒิปวส. หรือปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชี่ยวชาญระบบ IT, Website management จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ปรับตัวได้ดี ทนแรงกดดันในงานได้ดี และขยันทำงาน

สนใจส่งอีเมล์โดยตรงมาที่ Siwapong@measuretronix.com
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน