งานสัมมนา “เทคนิคการหาแนวทางแก้ปัญหาด้านเสียงและการสั่นสะเทือนของสินค้า”

Measuretronix SVEL KMUTNB August 2017 Measuretronix SVEL KMUTNB August 2017

วันที่ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
สถานที่ ห้อง ศรีนครินทร์ 1 (ชั้น 9) โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
เวลา 9.00 – 16.30 น เริ่มลงทะเบียน 8.30 น

โดย บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมด้านเสียงและการสั่นสะเทือน (Sound and Vibration Engineering Laboratory, SVEL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)

ในการสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านผู้ใดสนใจโปรดสำรองที่นั่งด่วน เพราะรับจำนวนจำกัด
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณอัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ มือถือ 081-3720180
เต็มแล้วปิดรับลงทะเบียน

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
 • และจะยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาเสียงและการสั่นสะเทือนเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม แต่ส่วนมากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และมักนำมาซึ่งปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องในบริษัทต้องขบคิดวิธีแก้ปัญหา และจากความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์จึงไม่มีตำราหรือเอกสารมากพอที่จะระบุวิธีแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนในแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน แต่พอจะมีบ้างในเอกสารสมาคมในต่างประเทศดังจะเห็นเป็น Handbook ต่างๆ ดังนั้นองค์ความรู้เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในบริษัทเองที่สั่งสมขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดเล็งเห็นว่ายังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการเริ่มขบคิดด้านนี้ หรือผู้ที่ทำงานวิเคราะห์ขั้นสูงขึ้นแต่เริ่มติดขัดแนวทางที่จะไปให้ถึงการแก้ปัญหา การสัมมนานี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ทางทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาการเสียงและการสั่นสะเทือนผลิตภัณฑ์ พร้อมการสาธิตการใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับตัวอย่างปัญหาทางอุตสาหกรรมดังที่มีการสาธิตในการสัมมนานี้ และคาดว่าผลที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับคือประเด็น หรือจุดคิด ที่สามารถนำไปพัฒนา ประยุกต์ใช้กับปัญหาของตนเอง

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการใช้เครื่องมือวัดด้านเสียงและการสั่นสะเทือนในการแก้ปัญหาหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 2. วิศวกรที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสมรรถนะด้านเสียงและการสั่นสะเทือนผลิตภัณฑ์
 3. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุลดเสียงและนักวิจัยที่สนใจในศาสตร์ด้านเสียงและการสั่นสะเทือน และต้องการทราบหลักการเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการเรียนรู้ศาสตร์ด้านนี้

กำหนดการ

9:00 – 9:15 กล่าวเปิดงานโดยบริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

9:15 – 10:15 ภาพรวม ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและการสั่นสะเทือน
คุณลักษณะของวัสดุทางกลและการส่งผ่านพลังงานของแหล่งกำเนิด ( Transmission Path )
ตัวอย่างปัญหาทางอุตสาหกรรม

10:15 – 10:30 พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 11:30 องค์ประกอบทางกล (ด้านการออกแบบ) ที่มีผลต่อการสั่นผลิตภัณฑ์ (Natural Frequency, Damping Ratio or loss factor และ Mode of resonance)
พร้อมการสาธิตประกอบด้วยโครงสร้างคานยื่น และแผ่นเรียบบางติด damping layer
11:30 – 12:00 การแนะนำและสาธิตเครื่องมือตรวจวัด โดยบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ จำกัด แสดงตัวอย่างการถ่ายภาพเสียงด้วย Acoustic Camera

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15 องค์ประกอบทางกลและผลต่อการเกิด เสียงรบกวน พร้อมการสาธิตประกอบ

14:15 – 14:30 พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 15:00 แนวทางการแก้ไขปัญหาเสียงและการสั่นสะเทือน พร้อมการสาธิต
15:00 – 16:00 สาธิตการใช้เครื่องมือวัดจากแบบง่าย (Meter type) ถึง แบบขั้นสูง (Analyzer type) กับเครื่องจักรจำลองการทำงานแบบหมุน (SpectraQuest: Machine Fault Simulator)

วิทยาการ

 1. ผศ.ดร. จักร จันทลักขณา
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. นายสิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช
  Application Engineer บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ในการสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านผู้ใดสนใจโปรดสำรองที่นั่งด่วน เพราะรับจำนวนจำกัด
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณอัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ มือถือ 081-3720180
เต็มแล้วปิดรับลงทะเบียน

หมายเหตุ

 • รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
 • และจะยืนยันการลงทะเบียนภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น