การอบรมเชิงวิศวกรรม "เทคนิคการวัดเพื่อป้องกันความเสียหายในระบบ High Voltage จาก Partial Discharge"

High Voltage Partial Discharge
ดาวน์โหลด จดหมายเชิญ (pdf 353 KB)
ค่าฝึกอบรม 1,500.- บาท/ท่าน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมีการตอบรับจาก Measuretronix เท่านั้น
--เต็มแล้ว--

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
จัดโดย บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

เบอร์โทรผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
โดยมีการแจ้งยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 1. 087-1519-xxx
 2. 085-5048-xxx
 3. 081-8751-xxx
 4. 02-4275-xxx
 5. 02-4275-xxx
 6. 02-4275-xxx
 7. 036-374-xxx
 8. 02-6612-xxx
 9. 098-2694-xxx
 10. 098-2588-xxx
 11. 081-1382-xxx
 12. 085-8358-xxx
 13. 085-8350-xxx
 14. 085-8350-xxx
 15. 099-5355-xxx
 16. 085-9330-xxx
 17. 083-4269-xxx
 18. 089-1721-xxx
 19. 081-4227-xxx
 20. 094-5411-xxx
 21. 082-4823-xxx
 22. 089-1386-xxx
 23. 02-5905-xxx
 24. 090-9948-xxx
 25. 090-9948-xxx
 26. 090-9948-xxx
 27. 087-6889-xxx
 28. 081-3425-xxx
 29. 085-5539-xxx
 30. 086-4141-xxx
 31. 036-2753-xxx
 32. 036-2753-xxx
 33. 081-1718-xxx
 34. 036-262-xxx
 35. 081-9327-xxx

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาหลังจากนี้
เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ และจะติดต่อกลับไปกรณีมีการเปิดคอร์สใหม่

หลักการและเหตุผล

ปัญหาความเสียหายที่มีความรุนแรงอันเนื่องมาจากฉนวนในระบบ High Voltage เป็นความเสี่ยงและภัยเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ เมื่อถึงเวลาก็สร้างความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายมหาศาลจาก Downtime ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมและความเสียหายของฉนวนในระบบไฟฟ้าแรงสูง แต่เนื่องจากขนาดและจำนวนอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถกำหนดจุดที่มีปัญหาได้

การหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นทำได้โดยการหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนให้พบ แล้วจัดการกับความเสียหายก่อนที่จะพัฒนารุกรามใหญ่ขึ้น การที่จะหาให้พบนั้นจำเป็นต้องใช้เข้าใจในส่วนของหลักการที่เกิด และสิ่งที่มันปล่อยออกมาขณะที่เกิดดีสชาร์จบางส่วน โดยในทางปฎิบัติแล้วมีเทคนิคการตรวจวัดที่หลากหลาย ซึ่งก็มีความยากง่ายความชัดเจนที่แตกต่างกัน สุดท้าย กล่าวถึงประสบการณ์การแก้ปัญหาการเกิดดีสชาร์จบางส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าในลานไกไฟฟ้า

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด จัดการอบรมเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปฎิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับระบบ High Voltage ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปป้องกัน ลดความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยจากปัญหาเรื่อง Partial Discharge ที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ท่านกำลังดูแลอยู่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้

 • ความรู้พื้นฐานการเกิด Partial Discharge
 • หลักการและการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การการตรวจและแก้ปัญหาเรื่อง Partial Discharge

กำหนดการ

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.30 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดดีสชาร์จบางส่วน
ชนิดของการเกิดดีสชาร์จบางส่วน
คำจำกัดความของการเกิดดีสชาร์จบางส่วน
การแปลความหมายของรูปแบบการเกิดดีสชาร์จบางส่วน
โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี

10.30 – 10.45 น. พัก

10.45 – 12.00 น. หลักการตรวจวัดการเกิดดีสชาร์จบางส่วน
เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดการเกิดดีสชาร์จบางส่วน
สัญญาณรบกวนและระบบการวัดดีสชาร์จบางส่วนแบบ Online
โดย รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. เทคนิคการตรวจวัดดีสชาร์จบางส่วน โดยหลักการวัด Ultrasound Detector
Transient Earth Voltage (TEV)
Electro Magnetic Interference (EMI)
UV Technic
โดย ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค

14.30 – 14.45 น. พัก

14.45 – 16.00 น. ประสบการณ์การแก้ปัญหาการเกิดดีสชาร์จบางส่วน ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

วิทยากร

1. รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี
หัวหน้าภาควิชา Electrical and Software System Engineering Department
หัวหน้าสาขาวิชา High Voltage Laboratory and Asset Management Center
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค
Product Manager
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
2. นางสาวศรุดา เพ็งสุวรรณ
วิทยากรระดับ 5 กองทดสอบไฟฟ้าแรงสูง
ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ค่าฝึกอบรม 1,500.- บาท/ท่าน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมีการตอบรับจาก Measuretronix เท่านั้น
ดาวน์โหลด จดหมายเชิญ (pdf 353 KB)
--เต็มแล้ว--