การอบรมเชิงวิชาชีพ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 4

Industrial Cal Seminar

ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่

การอบรมเชิงวิชาชีพ
เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ)
(Industrial Instruments Calibration : Theory & Practice) รุ่นที่ 4

วันที่ 24-25 มีนาคม 2560 (วันศุกร์-วันเสาร์)
ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถนนเทพลีลา รามคำแหง
(รับจำนวนจำกัด 26 คนแรกที่ชำระเงินเท่านั้น)

คำนำ

อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีเครื่องมือวัดและทดสอบในการผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพดีคือวัดได้ถูกต้องเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล เช่น ISO-9000, ISO-16949, ISO-17025 ฯลฯ จึงมีข้อกำหนดให้อุตสาหกรรมทำการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) เครื่องมือวัดและทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าที่ผลิตหรือบริการที่ใช้ในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ

แต่การปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดแต่ละชนิดก็มีหลักการและเครื่องมือมาตรฐานที่จะใช้ที่เหมาะสมกับแต่ละชนิด ต้องรู้ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) จึงจะเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นการมีความรู้และวิธีการสอบเทียบมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ วสท. จึงจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้นสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องปฎิบัติหรือรับผิดชอบงานสอบเทียบเครื่องมือวัดขององค์กร ได้เรียนรู้หลักการและได้ทดลองสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่าง ๆ ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้รู้หลักการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆและการบริหารงาน
 • เพื่อให้รู้ความหมายของศัพท์สำคัญทางการวัด รวมทั้งการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
 • เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เหมาะสมกับเครื่องวัดแต่ละชนิด
 • เพื่อให้ได้ทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่าง ๆ

วิทยากร

 • คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
  ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
  (อดีตผู้จัดการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
 • คุณเดชอุดร เมฆวิวัฒนาวงศ์
  วิศวกร ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมบางปะกง
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • คุณ จริยา ทรัพย์บารมี
  หัวหน้ากลุ่มงานสอบเทียบมวลและปริมาตร
  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

08:30-09.00 น. ลงทะเบียน
09:00-09.10 น. เปิดการอบรม
09:10-12:00 น.
1. หลักการพื้นฐานของการสอบเทียบมาตรฐานและสภาพแวดล้อม
2. ศัพท์มาตรวิทยาที่สำคัญ การกำหนดระยะเวลาสอบเทียบ จำนวนครั้งที่วัด
3. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน

13:00-16:30 น.
4. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางอุณหภูมิ เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน
5. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางความดัน เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน

วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560

08:30-09.00 น. ลงทะเบียน
09:00-10:45 น.
6. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางเครื่องชั่ง , Force gage เครื่องมือมาตรฐานและแหล่ง ความไม่แน่นอน
7. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางมิติ เช่น ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนีย ไดแแอลเกจ เกจวัด ความหนา เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน
8. การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

10.45-16.30 น.
9. แบ่งกลุ่มทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (DMM, DC V/I/R ource, อุณหภูมิ (TC/RTD,LIG), ความดัน (P-gauge), เครื่องชั่ง, ไมโครมิเตอร์, เวอร์ เนีย ไดแอลเกจ เกจวัดความหนา ที่ใช้กันมากและทดลองคำนวณค่าความไม่แน่นอน

หมายเหตุ

 • มีอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ บริการ ในช่วงเช้าและบ่าย
 • พักรับประท่านอาหารกลางวันเวลา 12.00 -13.00 น.
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (รับ 26 คน)

 • ผู้ปฎิบัติงานสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดขององค์กร
 • ผู้เริ่มต้น ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานสอบเทียบฯ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
 • อาจารย์หรือผู้สนใจงานสอบเทียบฯ

ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่