Seaward PAT + Electrical Installation Tester ราคาพิเศษ

Seaward PAT + Electrical Installation Tester ราคาพิเศษ ในรุ่นต่อไปนี้

วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560 (ราคารวม Vat 7% แล้ว)

Seaward PowerTest 1557 Multi Functional Installation Tester
ซื้อ Seaward PowerTest 1557 (P/N 328A916)
EIS : Electrical Installation Tester เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม )
จากราคา 47,080 บาท ลดเหลือ 26,750 บาท
ดูรายละเอียดสินค้า PowerTest 1557

PrimeTest 100 PAT Tester PAT Mobile App
ซื้อ Seaward PrimeTest 100 PATBag (P/N 345A925)
PAT : (Portable Appliance Tester เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า)
จากราคา 49,920 บาท ลดเหลือ 43,870 บาท
แถมฟรี PAT Mobile App
ดูรายละเอียดสินค้า PrimeTest 100

Seaward PrimeTest 100 PATBag + Seaward PowerTest 1557 Fail Label Pass Label
[Pro Buddy] ซื้อ Seaward PrimeTest 100 PATBag (P/N 345A925) PAT พร้อม Seaward PowerTest 1557 (P/N 328A916) EIS
จากราคา 96,300 บาท ลดเหลือ 66,340 บาท
แถมฟรี Pass Label (P/N 91B038), Fail Label (P/N 91B311)
ดูรายละเอียดสินค้า PrimeTest 100, PowerTest 1557

Seaward PrimeTest 250+ PAT Tester Seaward PowerTest 1557 Multi Functional Installation Tester Fail Label Pass Label
[Pro Buddy] ซื้อ Seaward PrimeTest 250+ (P/N 403A910) PAT พร้อม Seaward PowerTest 1557 (P/N 328A916) EIS
จากราคา 111,280 บาท ลดเหลือ 80,250 บาท
แถมฟรี Pass Label (P/N 91B038), Fail Label (P/N 91B311)
ดูรายละเอียดสินค้า PrimeTest 250+, PowerTest 1557

Seaward Apollo 600 Seaward PowerTest 1557 Multi Functional Installation Tester Superb Software for Total Traceability
[Pro Buddy] ซื้อ Seaward Apollo 600 (P/N 380A961) PAT พร้อม Seaward PowerTest 1557 (P/N 328A916) EIS
จากราคา 319,930 บาท ลดเหลือ 267,500 บาท
แถมฟรี Notebook 10”
ดูรายละเอียดสินค้า Apollo 600, PowerTest 1557

วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560 (ราคารวม Vat 7% แล้ว)