Industry 4.0 (การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4)

Industry 4.0 (การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4)
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 177 KB)

สรุปย่อความเป็นมาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคต่างๆ
จนถึง Industry 4.0 ในยุคปัจจุบัน
และแนะนำเทคโนโลยีการเชื่อมต่อถึงกันของเครื่องมือ Fluke
ที่เป็นทิศทางของเครื่องมือในยุคการผลิตแบบอัจฉริยะ