Hospital Safety Solution by Measuretronix

Hospital Safety Solution by Measuretronix
ดาวน์โหลด Hospital Safety Solution (pdf 9.8 MB)

รวมเครื่องมือทดสอบสำหรับโรงพยาบาล จากเมเชอร์โทรนิกซ์ สำหรับหน่วยงานติดตั้งและซ่อมบำรุง ตลอดจนผู้ตรวจสอบ ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบระบบปรับอากาศ ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ประกอบด้วยหัวข้อ

  • ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการแพทย์
  • ทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน
  • ทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในอาคาร
  • ทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ความปลอดภัยทางสภาพแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  • และอื่นๆ