เชิญร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง Electrical Safety and Work Environment Inspections for Safety

การตรวจและทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(Electrical Safety and Work Environment Inspections for Safety)

วันที่จัด วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจำนวน 24 ท่าน
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

  9.00-10.45 น.

 • การทดสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ระดับความรุนแรงของกระแสไฟฟ้าที่สามารถทำอันตรายกับคน
 • ความตระหนักถึงอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ
 • การวิเคราะห์ปัญหาความเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า พร้อมเข้าใจโครงสร้างและวิธีการทดสอบอุปกรณ์
 • การวิเคราะห์ค่ากระแสไฟฟ้ารั่วตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า (IEC, VDE)
 • มาตรฐานเต้าเสียบ, เต้ารับ ตามมาตรฐาน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเข้าสายผิดพลาดและความไม่เข้าใจมาตรฐานการติดตั้ง
 • การใช้เครื่องมือทดสอบแบบทันสมัย เพื่อช่วยทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเป็นจำนวนมาก
 • การตรวจสอบความปลอดภัยเฉพาะเจาะจงไปที่บางชนิด เช่น เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
 • 11.00-12.00 น.

 • การตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • มาตรฐานแสดงสว่าง หน่วยการวัด เครื่องมือวัด วิธีวัด
 • มาตรฐานความดังเสียง หน่วยการวัด เครื่องมือวัด วิธีวัด
 • 13.00-14.30 น.

 • มาตรฐานอุณหภูมิ ความชื้น หน่วยการวัด เครื่องมือวัด วิธีวัด
 • มาตรฐานการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศ หน่วยการวัด เครื่องมือวัด วิธีวัด
 • 15.00-16.30 น.

 • ทดลองวัดค่าต่างๆ ตามหัวข้อข้างต้น

วิทยากร
คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ
วิศวกรเครื่องมือวัดและทดสอบระบบไฟฟ้า บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81

ดาวน์โหลด รายละเอียด (pdf 805 KB)