เชิญร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (รอบ 25-26 ธันวา 60)

Industrial Instrument Calibration

การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument Calibration)

วันที่จัด วันจันทร์ที่ 25 - วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจำนวน 24 ท่าน
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • หลักการพื้นฐานของการสอบเทียบมาตรฐานและสภาพแวดล้อมของการสอบเทียบฯ
 • ศัพท์มาตรวิทยาที่สำคัญ
 • การกำหนดระยะเวลาสอบเทียบ
 • จำนวนครั้งของการวัด
 • ความรู้เบื้องต้น ของการสอบเทียบเครื่องมือวัดแต่ละสาขา ตัวอย่างเช่น
  • เครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้า
  • เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
  • เครื่องมือวัดทางความดัน
  • เครื่องชั่งน้ำหนัก (อะนาล็อก และดิจิตอล)
  • เครื่องมือวัดขนาดและมิติ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนีย ไดแอลเกจ
 • หลักการเบื้องต้นของประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
 • ทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางไฟฟ้า (DMM, DC V/I/R) อุณหภูมิ (TC/RTD), ความดัน (P-gauge), เครื่องชั่ง, ไมโครมิเตอร์, คาลิปเปอร์ ไดแอลเกจ ที่มีใช้กันมากในอุตสาหกรรม

วิทยากร
คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ผู้ช่วยวิทยากร
คุณเดชอุดร เมฆวิวัฒนาวงศ์
วิศวกร ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมบางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณ จริยา ทรัพย์บารมี
หัวหน้ากลุ่มงานสอบเทียบมวลและปริมาตร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81

ดาวน์โหลด รายละเอียด (pdf 805 KB)