เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ Wire and Wireless performance validation and Troubleshooting

ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน Mr.Bai Qing

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
1. Network Performance and Troubleshooting Seminar (pdf 2 MB)
2. WLAN Problem and Troubleshooting (pdf 6.6 MB)

ด้วยแนวโน้มที่มีการทำอุปกรณ์ด้านไอทีมาใช้งานในองค์กรมากขึ้น ทำให้แผนกไอทีในหลายๆ องค์กรในประเทศไทย ต้องประสบกับปัญหาในการดูแลและให้การใช้งานอุปกรณ์ไอทีเหล่านั้นให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงแอปพลิเคชั่น ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยปัญหาอันดับต้นๆ ได้แก่ ปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และการตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ด้านไอทีให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ด้านไอทีต่างๆ

ทางบริษัท NetScout ร่วมกับทางบริษัท American Information Systems ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Wire and Wireless performance validation and Troubleshooting โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Mr.Bai Qing, CCIE® No.19146 Technical Consultant for NetScout และ ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการ แก้ไข ปรับปรุง ปัญหาการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สถานที่
รอบที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Swissotel ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2
รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Ball Room 2 โรงแรม Holiday Inn Pattaya จ.ชลบุรี

ค่าใช้จ่าย
ปกติค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 600 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%) รวม Coffer Break และอาหารกลางวัน

Agenda

8.30 - 9.15 น. - - ลงทะเบียน - -
9.15 - 9.30 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

9.30 - 10.00 น. Wired network performance validation
โดย Mr.Bai Qing, CCIE® No.19146
10.00 - 10.30 น. Wireless performance validation technique and Performance on the Wireless Network
โดย Mr.Bai Qing, CCIE® No.19146

10.30 - 10.45 น. - - พัก - -

10.45 - 12.30 น. Live demonstration
โดย Mr.Bai Qing, CCIE® No.19146

12.30 - 13.30 น. - - พักรับประทานอาหารกลางวัน - -

13.30 - 14.45 น. Wireless LAN Troubleshooting Part I
โดย ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน

14.45 - 15.00 น. - - พัก - -

15.00 - 16.45 น. Wireless LAN Troubleshooting Part Il
โดย ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
16.45 - 17.00 น. Questions & Answers

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
1. Network Performance and Troubleshooting Seminar (pdf 2 MB)
2. WLAN Problem and Troubleshooting (pdf 6.6 MB)