เชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ Process Instrumentation Part I : Measurement (Theory & Practice)

Process Instrumentation Part I
ดาวน์โหลด รายละเอียดสัมมนา (pdf 161 KB)
รับจำนวน 24 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81

หัวข้อสัมมนา Process Instrumentation Part I : Measurement (Theory & Practice)
รุ่นที่ 63 : วันอังคารที่ 21 – วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตอัตโนมัติหรือองค์ประกอบบางส่วนของกระบวนการผลิตเช่นระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) ซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติจะมีเครื่องมือวัด และควคุมกระบวนการผลิต (Process Instrumentation) ที่สำคัญมากมายหลายจุด

อุปกรณ์เหล่านี้บ้างก็มีผลต่อความปลอดภัยและชีวิตของผู้ปฏิบัติงานบ้างก็มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบ้างก็มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตเหตุนี้ความรู้ความเข้าใจต่อหน้าที่ และหลักการของอุปกรณ์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำ หรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานผู้ควบคุมดูแลเพราะจะปลอดภัยกับโรงงานอุตสาหกรรมตลอดเวลา ซึ่งในส่วนของ Part I นี้จะเน้นทางด้านของ Measurement และ Calibration

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก

  • Introduction to Process Measurement (คุณสุพจน์)
  • CEM & pH/Conductivity Measurement (คุณเชิดชัย)

วันที่สอง

  • Introduction to Instrument Calibration (คุณสุพจน์)
  • Temperature Measurement (คุณเกษมสันติ์)

วันที่สาม

  • ภาคปฏิบัติ (Temperature Measurement & Calibration) (คุณสุพจน์, คุณศรีนคร)

วันที่สี่

  • Pressure, Flow & Level Measurement (คุณเสรี)

วันที่ห้า

  • ภาคปฏิบัติ (Pressure, Flow, Level Measurement & Calibration (คุณเสรี, คุณเชิดชัย)


คณะวิทยากร

1. คุณเสรี ละอองอุทัย
2. คุณเกษมสันติ์ จันทร์ปลั่ง
3. คุณเชิดชัย แสนสีหา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
5. คุณศรีนคร นนทนาคร
บริษัท Azbil (ประเทศไทย) จำกัด
6. วิทยากรจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ดาวน์โหลด รายละเอียดสัมมนา (pdf 161 KB)
รับจำนวน 24 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81